Gemotiveerd verslag

Jouw kind gaat naar een gewone school en volgt hetzelfde curriculum als zijn klasgenoten. De school geeft aan dat hij echter meer steun nodig heeft dan de school zelf kan bieden omwille van zijn specifieke onderwijsbehoeften. Er wordt samen met de ouders, eventuele externe begeleiders (bv logopedist), de school en het CLB gekeken naar deze noden. Deze noden worden beschreven in het gemotiveerd verslag.

Het CLB schrijft het gemotiveerd verslag uit.. De inhoud van dit verslag wordt samen met de school en de ouders bepaald. 

Vanaf 1 september 2017 kan met dit gemotiveerd verslag ondersteuning vanuit een ondersteuningsteam aangevraagd worden. Alleen leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis (type 3) en leerlingen met een type 2-attest (verslag of IAC) vormen een uitzondering.

Voor deze extra ondersteuning echter kan aangevraagd worden, moet de school eerst aantonen dat de leerkracht en het zorgteam alles hadden gedaan om jouw kind met zijn specifieke onderwijsbehoeften op de juiste manier te begeleiden.

Ze moeten hiervoor in stappen werken. Deze stappen noemen we fasen. In elke volgende fase wordt er meer specifieke steun geboden aan jouw kind.

Bijvoorbeeld in fase 0 – De leerkracht heeft de banken in de klas anders geordend waardoor jouw kind met een ASS een rustplek in het klaslokaal heeft.

Bijvoorbeeld in fase 1  – De zorgcoördinator zoekt met de klasleerkracht naar de juiste pictogrammen om het dagverloop te verduidelijken. De zorgcoördinator volgt een navorming rond DCD en leert hier hoe ze kan zorgen dat jouw kind niet steeds zijn huiswerk vergeet mee te nemen naar huis.

Bijvoorbeeld in fase 2 – De aanpak van de klasleerkracht en de extra zorg van het zorgteam is onvoldoende om jouw kind te helpen. Ze bespreken hun zorgen met het CLB en beslissen dat ze extra ondersteuning nodig hebben van het ondersteuningsteam.

Deze extra ondersteuning kan dus aangevraagd worden wanneer jouw kind hierdoor grotere kansen krijgt om succesvol school te lopen in het gewoon onderwijs. De school wordt tegelijkertijd ondersteund om ervaring op te doen in de begeleiding van leerlingen met die specifieke onderwijsbehoeften.

Het gemotiveerd verslag wordt uitgeschreven op basis van een bepaald type op basis van een diagnose bijvoorbeeld DCD – type 4 of type basisaanbod, ASS – type 9. Voor schooljaar 2018-2019 wijzigt dit echter.  In omzendbrief http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071 staat duidelijk vermeld dat 'de diagnose als noodzakelijke voorwaarde voor ondersteuning wordt verlaten'. 

Deze aanpassing geldt alleen voor een gemotiveerd verslag en niet voor een verslag (met mogelijke overstap buitengewoon onderwijs).

In de omzendbrief staat: 'De voorwaarde van een diagnose om toegang te krijgen tot ondersteuning op basis van een gemotiveerd verslag , wordt verlaten voor alle types. CLB’s zullen op het gemotiveerd verslag wel een type blijven aanduiden. Dit staat dan niet meer voor het feit dat de leerling een diagnose heeft, maar wel dat er voor de ondersteuning van een leerling behoefte is aan specifieke deskundigheid uit één of meer types van buitengewoon onderwijs zoals omschreven in het M-decreet. Die specifieke deskundigheid die nodig is, zal in het gemotiveerd verslag omschreven moeten worden. Een wijziging van type slaat dan niet meer op een wijziging van diagnose, maar een wijziging van deskundigheid die nodig is uit dat andere type' .

In dat gemotiveerd verslag wordt belangrijke informatie vermeld zoals bijvoorbeeld:

  • Het type dat bij de diagnose van de leerling hoort (vanaf 2018-2019 het type van waaruit de ondersteuning moet komen)
  • onderwijsbehoeften en opvoedingsbehoeften van de leerling
  • ondersteuningsbehoeften van de ouders, ondersteuningsbehoeften van het schoolteam
  • informatie over het functioneren van de leerling op school en informatie over de schoolloopbaa

Meer informatie vind je ook op www.gemotiveerd.be 

https://www.gemotiveerd.be/docs/gemotiveerd_brochure1.pdf