Wetgeving: Het multidisciplinair leerlingendossier en inzagerecht

Het CLB houdt van elke leerling een medisch dossier bij. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden houdt het CLB ook een multidisciplinair dossier bij.. Ook de school houdt een leerlingendossier bij in hun leerlingvolgsysteem.

Voor de grote meerderheidl van de leerlingen houdt het CLB gewoon een medisch dossier bij. Hierin staat de informatie uit de medische onderzoeken.

Wanneer het CLB in fase 2 wordt gevraagd om tussen te komen bij een specifieke hulpvraag dan start het CLB een multidisciplinair dossier op voor deze leerling.

Hierin verzamelt het CLB alle informatie die het nodig denkt te hebben om tot een correct advies te komen. Dit kan gaan om persoonsgegevens van de leerling, gesprekken met ouders, MDO-info, onderzoeksgegevens bijvoorbeeld IQ-gegevens, ...

Via de link https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/multidisciplinair-leerlingendossier  ('Multidiciplinair leerlingendossier' op 'onderwijs.vlaanderen') vind je informatie terug over wat je i.v.m. het multidisciplinair dossier van jouw CLB mag verwachten: Hier kan je lezen:

De regelgeving zegt: 'Elke persoon heeft altijd recht toegang tot de gegevens over zichzelf'

UITZONDERING: Een leerling of ouder heeft nooit toegang tot:

  • Gegevens die door een persoon als vertrouwelijk zijn bestempeld
  • Gegevens die alleen over een andere persoon gaan
  • Gegevens van de gerechtelijke overheden

Elke bekwame minder- of meerderjarige leerling mag de gegevens uit het multidisciplinaire dossier inzien

- Voor ouders geldt dat ze de informatie i.v.m. hun niet- bekwame minderjarig en meerderjarig kind kunnen inzien. Bij een bekwame minder- of meerderjarig leerling moeten de ouders toestemming hebben van hun kind.

- De inzage vindt steeds plaats onder begeleiding van een CLB-medewerker.

PAS OP

Soms zal een volledige inzage van bepaalde gegevens afbreuk doen aan het recht van andere personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.

In zulke gevallen kan je toegang verstrekken tot die gegevens op een aantal alternatieve manieren:

  • Via een gedeeltelijke inzage
  • Via een gesprek
  • Via een rapportage

Je hebt recht op een afschrift van de informatie waartoe je toegang had. Gebruik deze informatie zorgvuldig, ze gaat tenslotte over informatie over je kind!

- Toegang tot het dossier moet verleend worden binnen 10 werkdagen na het verzoek om inzage, rekening houdend met vakantieregeling.

4. Hoe de overdracht moet gebeuren van het ene CLB naar het andere

Het CLB heeft de plicht het leerlingendossier over te dragen aan een ander CLB bijvoorbeeld wanneer je kind van school verandert. 

Je kan je als ouder of als leerling verzetten tegen de overdracht van bepaalde informatie.  Je kan je bijvoorbeeld niet verzetten tegen het doorgeven van identificatiegegevens van je kind, gegevens over de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (bijvoorbeeld bij zware spijbelproblematiek), ... 

Je moet je verzet aangetekend opsturen binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling van de overdracht.

Meer informatie over je rechten ivm het leerlingendossier op school vind je ook via: https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/privacy-op-school/het-leerlingendossier