Individueel aangepast curriculum (IAC)

Een individueel aangepast curriculum (IAC) wordt opgestart voor een leerling waarbij de gemeenschappelijke doelen van de klas gedeeltelijk of geheel worden losgelaten. Het gaat om onderwijs op maat van het kind. Het CLB schrijft hiervoor een verslag uit.

Al verschillende weken loop ik vast op een zo volledig mogelijk omschrijving van het begrip 'Individueel aangepast curriculum'.

En ik vermoed dat ik vastliep omdat er niet één individueel aangepast curriculum bestaat. Er zijn zoveel IAC's als er leerlingen zijn met een verslag die redelijke aanpassingen nodig hebben om binnen het gewoon onderwijs te kunnen groeien.

Je zou een IAC dus kunnen bekijken als een zeer sterk doorgedreven differentiatie. De leerling genoot van de brede basiszorg van de klasleerkracht, er werden extra maatregelen opgestart in de verhoogde zorg, deze werden verder uitgewerkt in de uitbreiding van zorg om uiteindelijk uit te monden in een uniek, kindeigen ontwikkelingsplan.

Je kan het ene IAC dus niet toepassen op een andere leerling. 

Binnen onderwijs wordt door onduidelijkheid (te) snel gebruik gemaakt van de term IAC. Van zodra een leerling afwijkt van het aanbod in de klas wordt dit vaak reeds benoemd als een IAC. Zolang we echter niet in fase 3 zitten van het zorgcontinuüm, er geen verslag is, het CLB niet betrokken is en er geen gezamenlijk overleg is gaat dit echter niet over een IAC maar over redicodis-maatregelen.

Er zijn dus enkele elementen die in een IAC samen moeten gaan:

- Er is een verslag nodig, uitgeschreven door het CLB in samenspraak met de school, de ouders en andere betrokken partijen.

- Er wordt zoveel mogelijk en zo lang mogelijk gestreefd naar doelen uit het gemeenschappelijk curriculum (GC). Dus waar mogelijk blijven we het GC behouden. Waar noodzakelijk worden deze doelen vervangen door IAC-doelen. Deze doelen worden handelingsgericht gekozen op een MDO of klassenraad.

- Alle partijen zijn belangrijk en moeten op regelmatige tijdstippen samen zitten voor overleg over de gekozen doelen.

Het IAC houdt in dat de kans bestaat dat de leerling geen attest basisonderwijs of diploma in het secundair onderwijs zal behalen.

Meer informatie vind je via http://www.onderwijsinspectie.be

De onderwijsinspectie verklaart IAC als: een leerprogramma op maat van een leerling met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs. De leerling is niet ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, maar wel in het gewoon onderwijs. Het aangepast leerprogramma bevat leerdoelen op maat van de leerling. De klassenraad kiest deze doelen, in afstemming met de ouders en waar mogelijk ook met de leerling en met het CLB of met andere externe ondersteuners. Op afgesproken tijdstippen en wanneer nodig worden de doelen van het IAC aangepast. Dit gebeurt na evaluatie van de vooropgestelde doelen.

De leerdoelen zijn gericht op maximale ontplooiing van de leerling en op zo volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren.

Naargelang de mogelijkheden en het toekomstperspectief van de leerling zijn de leerdoelen ook gericht op:

- maatschappelijke participatie, eventueel in een omgeving die in gepaste ondersteuning voorziet 

- arbeidsdeelname in een omgeving die in gepaste ondersteuning voorziet 

- tewerkstelling in een omgeving die in gepaste ondersteuning voorziet 

- tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu 

- verdere studies.