M-decreet

Er is al veel geschreven en gepubliceerd over het M-decreet. Hieronder vind je een - onvolledige - geschiedenis van M.

De M in M-decreet staat voor Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB).

Op 12 maart 2014 werd het M-decreet goedgekeurd door het Vlaams parlement.

Het M-decreet is de concrete uitwerking van het feit dat België in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekenden.

Het VN-verdrag gaat niet alleen over onderwijs. Het verplicht België te streven naar een inclusieve samenleving.

M streeft dus o.a. naar meer inclusief onderwijs. Dit houdt in dat meer leerlingen in het gewoon onderwijs naar school blijven gaan. Dit houdt dan in minder instap in het buitengewoon onderwijs. En daarnaast streeft M er ook naar leerlingen te laten terug keren uit het buitengewoon onderwijs.

Bij de start van M is er reeds ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften via GON-ondersteuning en ION. Leerlingen met een diagnose ASS, DCD, visuele stoornis, ... worden via GON ondersteund. GON werd voornamelijk ingezet om individuele leerlingen te begeleiden binnen de gewone school. Naar het einde van GON gingen steeds meer teams ook inzetten op leerkracht - en schoolondersteuning.

Daarnaast werden een beperkt aantal leerlingen met een type 2-attest (kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking) ondersteund via ION. Ze werden binnen de klas gedurende 5,5u begeleid door een leerkracht met ervaring in het buitengewoon onderwijs.

Vanaf 1 september 2015 worden de voorbereiding getroffen om M ook effectief in de klas te gaan voelen. De pré-waarborgteams worden opgericht. De ondersteuning van deze pré-waarborgteams is eerder beperkt. De netten interpreteren de inzet op een verschillende manier. GON-ondersteuning blijft gewoon doorlopen. Tijdens het schooljaar 2016-2017 worden ze opgevolgd door de waarborgteams. Het aantal personeelsleden gaat naar boven. Binnen het GO! worden de teams verbonden aan scholengroepen. Er wordt voornamelijk leerkracht- en schoolgebonden gewerkt. Binnen het katholieke net wordt er projectmatig gewerkt bv een leerkracht gaat gedurende langere periode mee co-teachen in een klas. GON-ondersteuning blijft gewoon doorlopen. 

M zorgt voor veel onrust want er is tot in de grote vakantie grote onduidelijkheid over de start van het schooljaar 2017-2018. De ondersteuningsnetwerken worden samengesteld en opgericht. Uit deze ondersteuningsnetwerken groeien ondersteuningsteams. In de meeste teams werken nu mensen uit GON- en waarborg-teams samen.

Leerlingen met een type 4, 6 en 7 -attest (zonder STOS) blijven recht hebben op handicapspecifieke ondersteuning (genre GON). Leerlingen met een type 9-attest (ASS) en 7 (STOS) moeten aangemeld worden bij de ondersteuningsnetwerken.

Voor er ondersteuning kan opgestart worden, moet de school het zorgcontinuüm doorlopen hebben. Dit wil zeggen dat de school via een sterke basiszorg in de klas (fase 0), extra ondersteuning via de zorgcoördinator (fase 1) en instap van het CLB (fase 2) moet aantonen dat deze ondersteuning onvoldoende is om het leerproces van de leerling in stand te houden.

Tijdens het schooljaar 2017-2018 groeit het besef dat er een aantal elementen van M moeten worden aangepast. Gewone scholen geven steeds vaker aan dat een grote uitdaging van inclusie uitdagend gedrag van leerlingen is. Deze leerlingen hebben vaak nog geen diagnose. Hierdoor is de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs T3 niet mogelijk. De aanpassing aan M biedt de mogelijkheid om bij vermoeden van een gedragsstoornis reeds door te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs.

Daarnaast is er extra ondersteuning nodig voor kleuters met een type 2-attest. Deze kleuters vielen tot nu toe uit de boot.

Eind juni 2018 beslist de Vlaamse regering om de aanpassingen in M goed te keuren. 

Meer informatie en informatie over de veranderingen voor schooljaar 2018-2019 vind je terug onder 'wetgeving: aanpassingen M-decreet' en 'wetgeving: aanpassingen M-decreet vanaf 1 september 2018'.

Via deze link kan je de M-cirkel bekijken die ontworpen werd door de pedagogische begeleidingdienst van het katholieke net: https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B14 

Voor je hiermee aan de slag gaat kan je alles waar je aan denkt invullen in de voorbereiding van de M-cirkel (link https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071_B15