Klassenraad

De klassenraad is een bijeenkomst van leerkrachten waarbij leerlingen, hun leerproces en hun persoonlijke ontwikkeling op regelmatige basis worden besproken.

In het basisonderwijs is de klassenraad het team van leerkrachten dat samen met de directeur en samen met het CLB op regelmatige basis het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van een groep leerlingen of één leerling evalueert. 

De klassenraad beslist o.a. over de vrijstelling van bepaalde doelen voor leerlingen met een beperking, het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, wanneer een leerling vrijgesteld werd van doelen en er vervangende doelen werden uitgekozen.

De klassenraad geeft advies over een aantal zaken o.a. over de beslissing om een leerling een jaar langer te laten kleuteren (de ouders nemen de uiteindelijke beslissing) en bij tijdelijke en definitieve uitsluiting van een leerling  volgens een beschreven procedure (schoolbestuur wordt op de hoogte gebracht).

In het secundair onderwijs is de klassenraad een bijeenkomst van leerkrachten met hun eigen functie en benaming. Vaak sluit ook het CLB aan op deze bespreking.

Er zijn verschillende soorten klassenraden:

- Toelatingsklassenraad: de klassenraad beoordeelt of de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet voor een leerjaar. Dit kan bijvoorbeeld om een leerling gaan die vanuit het buitengewoon onderwijs willen instappen in het gewoon onderwijs.

- Begeleidende klassenraad: de klassenraad overlegt hoe de leerlingen het best begeleid kunnen worden. Het kan gaan over het bijsturen van het leerproces, over de aanpak van uitdagend gedrag, het ondersteuning van een leerling in een moeilijke situatie, de organisatie van inhaallessen, …

Het advies in geval van ernstige tuchtmaatregelen is vereist.

- Delibererende klassenraad: leerkrachten die lesgeven in hetzelfde leerjaar, beslissen samen met de schooldirecteur aan het eind van het schooljaar of een leerling al dan niet slaagt (= deliberatie).

Deze delibererende klassenraad beslist o.a. ook over het toekennen van een getuigschrift, een diploma, …

In sommige scholen kunnen de leerlingen één keer per jaar deelnemen aan de klassenraad. In andere scholen gebeurt de klassenraad achter gesloten deuren.

Als ouder mag je het deel van de klassenraad over jouw kind inkijken. De rest van het verslag is geheim. Ook leerlingen mogen het verslag van de klassenraad inkijken. In sommige scholen mag je als ouder deel nemen aan de klassenraad. 
Vraag ernaar want je bent als ouder een ervaringsdeskundige over je kind.

BRON: www.onderwijs.vlaanderen.be  (secundair onderwijs).